CESD-741 - 八乃翼2019年番号 ビクンビクンとエビ反

CESD-741 - 八乃翼2019年番号 ビクンビクンとエビ反

 又有非凉非热,但因脾虚不能统血而溺血者。诊其脉浮洪而长,重按未实,舌苔白浓。

其遇坚积之处,犹肌肉也,故坚积易消也。后得此方,如法制好,涂数次即见轻,未尽剂而愈,妙哉。

群医谓脾肾两亏,将恐无治,就余于山中。《内经》刺法论所谓无问大小,病状相似者是也。

而愚曾经试验,早加于术,固不若晚加之有效也。夫女子不月,既由于胃腑有病,不能消化饮食。

且谓黄与肝木有同气相求之妙用,遂重用生黄治愈。而僻处药坊无白头翁,权服一剂,病稍见愈。

 遂投以人参一两,柴胡三钱,知母二钱,一剂而呼吸顺,又将柴胡改用二钱,知母改用四钱,再服数剂宿病亦愈。故此方,惟少用桂枝、川芎以舒肝气,其余诸药,无非升脾降胃,培养中土,俾中宫气化敦浓,以听肝气之自理。

Leave a Reply