jk裙福利

jk裙福利

若渴欲饮水,口燥舌干者,宜白虎汤。肺脉来,泛泛轻如微风吹鸟背上毛,再至曰平,三至曰离经病,四至脱精,五至死,六肺脉,急甚为癫疾,微急为肺寒。

因醉取风为漏风,其状恶风多汗少气,口干喜渴,近衣则身如火烧,临食则汗流如雨,新沐浴竟取风为首风,其状恶风而汗多头痛。余如脉经所说,此中不复具载。

凡三处毕,复断绳作三折,令参合如“△”字,以一角注中央,灸下二角挟脊两边便灸之,凡五处。四肢寒热腰痛不得俯仰,身黄腹满食呕,舌根直,灸第十一椎及左右各一寸五分,三处右手关上脉阴阳俱实者,足太阴与阳明经俱实也。

凡服药平旦空心服之,以知为度。忌生鱼,以豆羹服,不得用酒。

蛊毒则以蛊法治之药。失精筋挛,阴缩入腹,相引痛,灸中封五十壮,在内踝前筋里宛宛中。

勿更加之,如法服之。邪在胆,逆在胃,胆液则口苦,胃气逆则呕苦汁,故曰呕胆,刺三里以下,胃气逆,刺足少阳血络以闭胆却调其虚实,以去其邪也。

Leave a Reply