www90av

www90av

或问猪苓导水,使火邪从小便而出,是引火邪之下出也,然仲景张公往往用猪苓汤以散邪,何也?古之真人,不过托言丹砂、黑铅,以喻其金丹之妙也,何尝取丹砂而烹炼之哉。

但不知何法服食便可长生?破诸经之血瘀,润大肠之血燥。

或问鳝鱼与黄同用,能益气力,有之乎?渍以蜜水,漱口舌之生疮。

产于外国,难得真者,磨之透甲,烧灰不变色者走南方,兼达东方,遂作阴经之主。男则交男而易男,女同净桶而交。

或问麦芽亦米谷之类,何以能消米食?无水之症,泻水则水涸而火起;水之症,泻水则火降而水升。

桃坚而散血,则邪无巢穴,何以能聚,故血散而邪亦散。然而,肝木克脾,木旺则火旺,火旺必烁干气血。

Leave a Reply